Lisans Eğitimi Ders İçerikleri

DERS İÇERİKLERİ

1. YARIYIL

Ders Kodu

Ders  Adı                                                                     

T

P

K

ECTS

Ön Şart

ENM 101      ING

MATEMATİK I

4

0

4

7

Cümleler, fonksiyonlar, (trigonometrik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, invers fonksiyonlar) limit, süreklilik, türev, trigonometrik ve üstel fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türevler, max-min değerleri, belirsiz formlar, L’hospital kuralı, kartezyen ve kutupsal koordinatlarda eğri çizimi, kompleks sayılar.

ENM 103      ING

FİZİK I

3

0

3

5

Vektörler, bir boyutta hareket, düzlemsel hareket, düzgün dairesel hareket, göreli hız ve ivme, Newton hareket kanunları, sürtünme kuvveti, düzgün dairesel hareketin dinamiği, iş,güç , enerji, enerjinin korunumu, korunumlu olmayan kuvvetler, parçacık sistemlerinin dinamiği, impuls, moment, tek boyutta, iki veya üç boyutta çarpışma,basit harmonik hareket, gravitasyon, hidrostatik-hidrodinamik yüzey gerilimi, viskozite, sıcaklık ve ısı, moleküler teori, dalga hareket, ve ses.

ENM 105    ING

GENEL KİMYA

2

0

2

4

Atom yapısı, kimyasal bağlar, molekül geometrisi, kimyasal eşitlikler, gazlar, sıvılar ve katılar, çözeltiler, denge, elektrokimya, periyodik cetvel, korozyon türleri koruma metotları, yakıtlar.

ENM 107     ING

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

2

0

2

7

Endüstri Mühendisliğinin tanımı ve tarihçesi, Sistem yaklaşımının önemi, diğer bilim dallarından farklılıkları, Endüstri Mühendislerinin şu anki ve gelecekteki çalışma alanları, Endüstri Mühendisliği ile ilgili temel problemler ve bu problemlerin çözümünde kullanılan metotlara genel bakış.

ENM 111     ING

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM

2

2

3

4

AutoCAD programının tanıtılmasından sonra bütün çizimler bu program yardımı ile yapılmaktadır. Teknik resme giriş yapılmakta ve şu temel konular anlatılmaktadır: Standart kağıtlar / AutoCAD formatında a3, a4, a5 kağıtlarının oluşturulması ve antetlerinin hazırlanması / Çizgi çeşitleri, kalınlıkları ve anlamları / Teknik yazı / Ölçek kavramı / Geometrik çizimler / Ölçülendirme / Makine parçalarının çizimle ifade edilmesi (görünüş çıkarma) / Perspektif çizimler / Kesit alma / Çeşitli uygulamalar…

ENM 113      ING

GENEL EKONOMİ

2

0

2

4

ENM 115     ING

YABANCI DİL I

2

0

2

0

Üretim planlama ve kontrol, kalite ve istatistiğe genel giriş 

TD 101     ING

TÜRK DİLİ I

2

0

2

0

Dil Nedir? , Dilin Sosyal Bir Kurum Olarak Toplum Hayatındaki Yeri , Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri , Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihi Devreleri , Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları , Türkçe’de Sesler ve Sınıflandırılması, Türkçe’nin Ses Özellikleri ve Ses Bilgisi ile İlgili Kurallar, Hece Bilgisi , İmla Kuralları ve Uygulaması, Noktalama İşaretleri ve Uygulaması.

AI 101      ING

ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ

2

0

2

0

Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını veTürk İnkılabını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Milli Mücadele için ilk adım, Kongreler yolu ile teşkilatlanma, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması ve İstiklal Savaşı’nı (Yönetimi’nin) Ele Alınması

ENM 201     ING

DOĞRUSAL CEBİR

3

0

3

5

Temel kavramlar; matrisler, vektörler, determinantlar, bir matrisin transpozesi; Matrislerin toplanması ve çarpılması, Lineer denklem sistemleri; Gauss yoketme yöntemi, Gauss.Jardon metodu, LU ayrıştırma yöntemi ve Chio metodu, Katsayılar matrisi ve genişletilmiş matris. Lineer bağımsızlık ve bir matrisin rankı, Homojen ve homojen olmayan sistemler, Bir matrisin tersi. Determinantlar ve Cramer kuralı, Özdeğerler ve özvektörler.

ENM 202

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2

0

2

 

 

Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, 4857 sayılı iş kanunu, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ilgili yönetmelikler, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,  Risk etmenleri (Gürültü, titreşim, termal konfor, aydınlatma, basınç, radyasyon,  ergonomi ve diğer),  İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, Ekranlı araçlarla iş güvenliği-2, Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, yangın ve yangından korunma, İş kazalarının korunma-2, Güvenlik ve sağlık işaretleri-2, Kişisel koruyucu donanım kullanımı-2, İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü-2,

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi, Kaldırma araçlarında iş güvenliği, motorlu araçlarda iş güvenliği, Basınçlı kaplarda çalışmalarda iş güvenliği, Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

ENM 209     ING

İSTATİSTİK VE OLASILIK I

3

0

3

5

Istatistik ve ilgili kavramların tanıtılması, örnek uzay, örnek nokta, olay, olasılık, toplam olasılık, bayes teoremi, permütasyon, kombinansyon, kesikli ve sürekli rastgele degişkenler, beklenen değer, varyans, standart sapma, momentler, çebeçiev eşitsizliği, kesikli olasılık dağılımları, bernoulli, binom, poisson dağılımı, geometrik dağılım, hipergeometrik dağılım, sürekli olasılık dağılımları, düzgün dağılım, normal dağılım, standart normal dağılım, örnekleme dağılımları, kikare, student-t dağılımı ve F dağılımları.

ENM 211     ING

VERİTABANI YÖNETİMİ

3

0

3

5

Dosya ve Veri tabanı kavramları / Veri Tabanı Sistemi Genel Yapısı / Veri Modelleri / Normalizasyon / İndeks Yapısı / Veri Tanımlama ve Sorgulama Dilleri ( SQL Dili Komut Yapısı)/ Microsoft Access Programında Uygulamalar

ENM 214     ING

ÜRETİM BİLGİ SİSTEMLERİ

2

1

3

5

Üretim Sistemleri ve İşlem Yönetimi, Süreç Yapısı ve Teknoloji Seçimi, Kurumsal Kaynak Planlama, Tam Zamanında Üretim Sistemleri, Yalın ve Eş Zamanlı Üretim Sistemleri, Esnek Üretim ve Otomasyon Sistemleri, Kuyruk Sistemleri.

ENM 215     ING

SİSTEMLER ANALİZİ VE TASARIMI

3

0

3

5

Sistem Fonksiyonları ve Bileşenleri; Problem Tanıtımı ve Çözüm ilkeleri, Sistem Geliştirme Hayat Döngüsü; Analiz Araçları ve Teknikleri; Veri Akış şemaları ile Mevcut ya da Yeni Bir Bilgi Sistemi Modelleme; Veri Tanımlama ve Veri Sözlüğünde Bilgi Gereksinimi; Sistem Tasarımı ve Uygulaması; Bilgisayar Girdileri, Çıktıları, Kontrolleri ve Kütükleri, Tasarlama; Bilişim Sistemi Geliştirme Aşamaları ve Sistem Çözümleme; Olurluk Çalışması; Yönetim işlevi, Veri ve Bilgi Kavramları; Bilgi Gereksinimlerinin Saptanması; Sistem Çözümleme Araçları; Bilişim Sistemlerinin Sınıflandırılması; Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği Araçları, Yazılım Bakımının Önemi.

ENM 219

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2

0

2

 

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,  Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,  İşyeri temizliği ve düzeni, Meslek hastalıklarının sebepleri,  Biyolojik risk etmenleri, Psikososyal risk etmenleri, Kimyasal risk etmenleri, Fiziksel risk etmenleri, Ergonomik risk etmenleri, Elle kaldırma ve taşıma, Yangından korunma, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, Ekranlı araçlarla çalışma, Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, Güvenlik ve sağlık işaretleri, Kişisel koruyucu donanım kullanımı, İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

İşyerinde risklerin değerlendirilmesi, Makinalarda koruyucu donanımlar, kaynak işlerinde iş sağlığı ve güvenliği

 

ENM 309     ING

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL I

3

0

3

6

Bu ders, üretim planlama ve kontrol ile ilgili temel kavramları, talep tahminini, bütünleşik planlamayı, ana üretim çizelgelemeyi ve malzeme ihtiyaç planlamayı içermektedir.

ENM 311     ING

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I

3

1

4

6

ENM 201

Bu derste, deterministik doğrusal programlama ve çözüm yaklaşımları incelenecektir. Yöneylem araştırmasında modelleme, doğrusal programlama, Simpleks yöntemi, dualite, duyarlılık analizi, ulaştırma ve atama problemleri temel başlıkları teşkil etmektedir.

ENM 314     ING

SİSTEM SİMÜLASYONU

3

1

4

6

ENM 208

Simülasyonun yapısı, avantaj ve dezavantajları, çeşitleri, kullanım alanları, simülasyonda kullanılan istatistiksel dağılımlar, rassal sayı ve rassal değişken üretimi, sonlanan sistemlerin ve kesikli sistemlerin modellenmesi, Arena paket programı ile üretim sistemlerinin ve endüstriyel sistemlerin modellenmesi, girdi analizleri, çıktı analizleri, istatistiksel analizler.

ENM 415     ING

STOKASTİK MODELLER

3

0

3

6

Olasılık konularının tekrarı, Beklenen değeri koşullayarak bulma, Olasılığı koşullayarak bulma, Markov Zincirleri, Olasılıklı dinamik programlama,  Markov karar süreçleri, Kuyruk modelleri, Güvenilirlik modelleri.

ENM 425     ING

YALIN İMALAT

3

0

3

6

Bu ders, üretim yönetimi ve yalın üretim yönetimini, fabrika mitlerini yıkmak: devrimci bir yaklaşımı, “israfoloji”: israfı hepbirlikte yoketmeyi, 5S yaklaşımını, görsel kontrolü, akış tipi imalatı, çoklu-süreç işlemlerini, işgücü maliyetini düşürmeyi, kanbanı, seviyelemeyi, standart işlemlerini, hazırlığı, Jidoka: insan otomasyonunu, bakım/emniyeti, kalite güvenceyi, değer akış haritalamayı, yalın kültürü yaratmayı, kaizen montajı içermektedir.

ENM 430      ING

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA

0

3

2

6

Bu derste öğrenciler, Endüstri Mühendisliği yöntemlerini danışmanları ile birlikte tespit ettikleri problemlere uygular ve sonuçları değerlendirirler. Problemler üretim veya hizmet sektöründen seçilebilir. Uygulama teorik ya da pratik bir çalışma olabilir.

Kaldırılan Dersler (I. Yarıyıl)

Ders Kodu

Ders  Adı                                                                     

T

P

K

ECTS

Ön Şart

ENM 109     ING

BİLGİSAYAR I  ** 

Bilgisayar sistemleri, çalışma prensipleri, MS Office uygulama programları, matematiksel ve istatistiksel paket programlar, Endüstri Mühendisliğinde kullanılan temel programlar

ENM 207      ING

GENEL MUHASEBE  **

Muhasebenin temel kavramları, muhasebe sistemi, bilanço, gelir tablosu, kar zarar hesapları, hesap planları, mal alım satım kayıtları, KDV, amortismanlar, defterler, açılış ve kapanış kayıtları, kayıt hatalarının düzeltilmesi, çesitli örnekler

ENM 217      ING

İNGİLİZCE OKUMA VE KONUŞMA **

The course teaches skills including library, research, choise of topic, construction and defense of a thesis statement, documentation, outlining, reference of list writing, note taking and text summarizing, a critical element of the course is instruction in paraphrasing technique, use of quotations and the avoidance of plagiarism, the end product of the course is a correctly documented 1500 words research paper based on at least five sources of information and written on a subject relevant to students’ particular faculties.

ENM 220      ING

MÜHENDİSLER İÇİN YÖNETİM BİLİMİ **

Endüstriyel işletmelerde yönetim fonksiyonları teorisi ve gelişimi, yönetici tipleri, organizasyon çeşitleri, kontrol alanı, kademe sayısı, bölümlere ayırma, planlama, karar verme ve uygulama, koordinasyon yönlendirme, haberleşme, organizasyon teorileri ve bunlara tepkiler, organizasyonu gerektiren sebepler, işletmelerde faktör etkinliği.

ENM 323      ING

MESLEKİ İNGİLİZCE II  **

Continue to develop skills to understand text materials to write a unified and coherent essays based on the ideas from their first hand or second hand experience, Being able to use a variety of grammatical structures in their writing of academic studies (scientific repots or social assays, paragraph lay outs etc.), Using dictionaries, Being able to recognize types of materials and conceptions, Having to develop oral skills to a certain degree.

ENM 357      ING

TAKIM TEZGAHLARI VE CNC PROGRAMLAMA  **

Talaş kaldırma yöntemlerinin esasları, Takım malzemeleri, kesme sıvıları, Tornalama işlemleri (CNC uygulamaları dâhil), Frezeleme işlemleri (CNC uygulamaları dahil), Vargel ve Planyalama işlemleri, Delik delme ve delik işleme, Taşlama işlemleri ve taşlama yöntemleri

ENM 419      ING

ENGLISH FOR BUSINNESS AND INDUSTRIAL  **

ENM 421      ING

MALZEME YÖNETİMİ  **

2. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı                                                                     

T

P

K

ECTS

Ön Şart

ENM 102     ING

MATEMATİK II

4

0

4

8

Riemann anlamında belirli integral teoremleri, belirsiz integral, integrasyon metotları, değişken dönüşümü, geometrik ve mekaniksel uygulamalar, belirli integralin yaklaşık hesabı, kutupsal koordinatlarda alan, eğri yayının uzunluğu, hacim hesabı, Çok değişkenli fonksiyonlarda; tanım bölgesi, kısmı türev, toplam diferansiyel, bileşik fonksiyonların türevi, değişken dönüşümü, taylor ve mac lourin serileri, serbest ve bağlı extremumlar, çok katlı integraller, eğrisel integraller, yüzey integralleri ve uygulamaları.

ENM 104     ING

FİZİK II

3

0

3

5

Elektrik Alanları, Gauss kanunu, Elektrik potansiyeli, Sığa ve dielektrikler, Akım ve direnç, Doğru akım devreleri, Manyetik alanlar, Manyetik alan kaynakları, Faraday kanunu, İndüktans, Alternatif akım devreleri, Elektro manyetik dalgalar.

ENM 110     ING

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA

3

2

4

8

Bu dersin amacı bilgisayarların yapı ve işleyişleri hakkında bilgi sahibi olmak, temel bilgisayar algoritmalarını kavramak ve algoritma kodlayabilmektir. Derste işlenecek temel konu başlıkları şunlardır: Algoritmalar, Veri türleri, Fonksiyonlar, Döngüler, Diziler, İşaretçiler, Karakterler, Dosya işlemleri, Yapılar.

ENM 114     ING

MALZEME BİLİMİ TEKNOLOJİSİ

2

0

2

4

Kristal yapılar, amorf yapılar, katı eriyikler, atom hareketler ve atomsal yayınım, faz dönüşümleri, faz diyagramları, malzemenin mekanik özellikleri, malzemelerin şekil değiştirmesi, kırılma yorulma, sünme, gevşeme, metaller, plastikler, seramikler, çevre koşullarının etkisi, kaliteli malzeme seçimi, malzeme hatalarının belirlenmesi, malzemelere uygun stoklama koşulları, ekonomik hesaplamalar

ENM 116     ING

YABANCI DİL II

2

0

2

0

Üretim planlama ve kontrol, kalite ve istatistiğe genel giriş  

ENM 118      ING

İMALAT SÜREÇLERİ

2

1

3

5

İmalatın tanımı, imal usullerinin sınıflandırılması, talaşsız imalat usulleri, kaynak, döküm, plastik şekil verme, toz metalurjisi, dövme, haddeleme, talaşsız imalat usulleri; tornalama, frezeleme, taşlama, modern imalat metotları, CNC ve NC' ler, en uygun imalat usulünün seçilmesi, uygun tezgah seçimi, minimum maliyet açısından faktörler, minimum imalat zamanı açısından faktörler.

TD 102      ING

TÜRK DİLİ II

2

0

2

0

Türkçe'nin Yapım Ekleri ve uygulaması ,Zarfların ve Edatların Türkçe’deki kullanış Şekilleri , Edebiyat ve Düşünce Dünyası ile ilgili Eserlerin Okunup İncelenmesi ve Retorik Uygulamaları , Yazılı Kompozisyon Türleri ve Uygulaması , Bilimsel Yazıların Hazırlanmasında Uyulacak Kurallar , Türk ve Dünya Edebiyatından ve Düşünce Tarihinden Seçilen Örnek Metinlere Dayanılarak Öğrencinin Doğru ve Güzel Konuşma ve Yazma Yeteneğinin Geliştirilmesi ve Bununla İlgili Retorik Uygulamalar.

AI 102      ING

ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ II

2

0

2

0

Mudanya’dan Lozan’a Türk Hukuk İnkılabı,Eğitim ve Kültür İnkılabı, İktisadi İnkılap, Sosyal Yapıda ve Sağlık alanında İnkılap, Atatürkçülük, Atatürk İlkeleri.

ENM 203     ING

DİFERANSİYEL DENKLEMLER

4

0

4

4

Değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemler, homojen diferansiyel denklemler, integrasyon çarpanı, birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler,  Bernoulli diferansiyel denklemi, Riccati diferansiyel denklemi, Clairaut diferansiyel denklemi, Lagrange diferansiyel denklemi, diferansiyel denklemlerde değişken dönüşümü, yüksek mertebeli diferansiyel denklemler, sabit katsayılı  homojen diferansiyel denklemlerin genel çözümü,  sabit katsayılı lineer homojen olmayan diferansiyel denklemler, Euler diferansiyel denklemi, Legendre diferansiyel denklemi, lineer diferansiyel denklemlerin operatörlerle çözümü, diferansiyel denklem sistemleri, diferansiyel denklemlerin seri çözümleri.

ENM 204     ING

MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

3

0

3

6

Temel Kavramlar, Faiz ve Para-Zaman İlişkileri, Ekonomik Analizlerde ve Proje Değerlendirmede Kullanılan Temel Yöntemler(Şimdiki Değer, Yıllık Nakit Akışı, İç Verim Oranı, Dış Verim Oranı, Gelecek Değer, Fayda-Maliyet Oranı, Başa-Baş Noktası), Yıpranma ve Amortisman, İskonto, Yatırım Değerleme Teknikleri, Yenileme Analizleri, Enflasyon ve Faiz.

ENM 206     ING

MALİYET MUHASEBESİ 

3

0

3

4

Maliyet muhasebesinin amaçları, maliyet ve gider kavramları, maliyetlerin sınıflandırılması, ilk madde ve malzeme maliyetleri, stok değerlendirme kalemleri, personel maliyetleri, temel üretim maliyetleri, 7A ve7B seçenekleri, sipariş maliyetleme, safha maliyetleme, standart maliyetleme ve maliyetlerin yönetim kararlarında kullanılması.

ENM 208     ING

İSTATİSTİK VE OLASILIK II

3

0

3

6

ENM 209

Güven aralıkları, nokta tahmin ve ortalama kare hata, aralık tahmin, istatistiksel çıkarsama, örnekleme kavramı, Varyans analizi, Regresyon ve korelasyon analizi

ENM 212     ING

SAYISAL ANALİZ

2

0

2

4

Lineer olmayan denklemlerin çözümü, katlı köklerin bulunması, nümerik integal alma yöntemleri, nümerik türev alma, lineer denklem sistemlerinin çözümü, diferansiyel denklemlerin nümerik çözümü, interpolasyon, en küçük kareler regrasyonu, ortogonal polinomlarda regrasyon, fourier yaklasımı ile regrasyon.

ENM 230     ING

İŞ ETÜDÜ

3

0

3

6

İş kavramı ve genel tanımlar, İşletmelerde verimlilik ve insan etkisi, iş etüdünün aşamaları, metod etüdü teknikleri, çalışma ortamı (ergonomi) ve hareket ekonomisi, şema ve diyagramlar, iş ölçümü ve teknikleri, toleranslar ve tempo faktörü, standart zamanların bulunuşu, iş örneklemesi, sentetik zamanlar, standart veriler, norm kadro, ücret sistemleri

ENM 310     ING

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL II

3

0

3

6

ENM 309

Bu ders, malzeme ihtiyaç planlamayı, envanter yönetimini, detaylı kapasite planlamayı, atölye çizelgelemeyi ve imalat kontrolu içermektedir.

ENM 312     ING

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II

3

1

4

6

ENM 311

Bu ders, ENM 312 dersinde ele alınan konular üzerine kurulmuş olup, gerçek hayat problemlerine yönelik ileri düzey deterministik modeller ve çözüm yaklaşımları üzerinde durmaktadır. Network problemleri, tamsayılı programlama, dinamik programlama ve amaç programlama temel konuları oluşturmaktadır. Uygulamalar, optimizasyon paket programları ile örnekler üzerinde gerçekleştirilecektir

ENM 319     ING

KALİTE KONTROL

3

0

3

6

ENM 208

Kalite kavramının tanımı ve tarihçesi, Kalite kontrolün önemi, Kalite kontrol teknikleri, Toplam Kalite Yönetimi, örnekleme.

ENM 402      ING

TESİS PLANLAMA

3

0

3

6

Tesis planlamanın tanımı ve amacı. Tesis yeri seçimi, yer seçimi kararını etkileyen faktörler, kuruluş yeri saptama yöntemleri. Tesis yerleşiminde temel adımlar. Ürün tipi yerleşim. Sıralı süreç tipi yerleşim. Süreç tipi yerleşim.  Malzeme taşıma sistemleri. Depolama. Montaj hattı dengeleme.

ENM 428      ING

BİTİRME ÖDEVİ

0

4

2

8

Bu derste öğrenciler danışmanları ile birlikte üretim ve hizmet sektöründen seçilmiş problemlere Endüstri Mühendisliği yöntemlerini uygulama ve özellikle de sistem tasarlama ve kurma çalışmaları yaparlar. Öğrenciler uygulama yaptıkları sektörleri tanıma, problem tespit etme ve çözüm yöntemleri geliştirme konularında bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Ayrıca ders kapsamında hazırlanan raporlar ve sunumlar ile iş hayatının temel gereksinimleri olan raporlama ve sunum yapma faaliyetlerinde de tecrübe kazanırlar.

ENM 432     ING

STRATEJİK PLANLAMA

2

0

2

4

Strateji ve strateji ile ilgili diğer kavramlar. Stratejik yönetim süreci; Stratejik Planlama; İhtiyaç ve amaçların tespiti, İç ve dış çevre analizleri (SWOT-GZFT), kuruluş içi analizi, dış çevre analizi,  rekabet analizi, paydaş analizi, misyon, vizyon tespiti, stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi ve seçimi. Strateji seçiminde kullanılan teknikler, Portföy Analizi, Q-Sort Analizi, Senaryo Analizi, Delphi Tekniği, Fayda-Maliyet Analizi, Risk Analizi. Stratejilerin uygulanması ve performans kıyaslama. Bütçeleme; Performans esaslı bütçeleme, iş planları ile bütçeleme, iç bütçe kaynakların tespiti, dış bütçe kaynakları tespiti. Uzun vadeli bütçelemelerde paranın bu günkü değerine dönüşümü. Stratejik Kontrol. Kurum içi ve dışı raporlama. Örnek Olaylar.

Kaldırılan Dersler (II. Yarıyıl)

Ders Kodu

Ders  Adı                                                                     

T

P

K

ECTS

Ön Şart

ENM 106      ING

STATİK VE MUKAVEMET  **

ENM 108      ING

EKONOMİ II  **

ENM 210      ING

MODELLEME VE OPTİMİZASYON **

ENM 216     ING

VERİMLİLİK YÖNETİMİ **

Verimlilik kavram ve tanımı, verimliliğin rolü ve önemi, verimliliği artıran faktörler, işletme verimliliğini etkileyen içi ve dış faktörler, verimlilik analizi ve sorunları, verimlilik değerlendirme ve yaklaşımları, verimlilik karşılaştırma ve analiz yöntemleri, verimlilik yönetimi ve denetimi, verimlilik ölçme ve performans kriterleri

ENM 218     ING

İNSAN KAYNAKLARI VE ÜCRET YÖNETİMİ  **

Ücretle ilgili kavramların tanımı ve yöntemleri, endüstriyel ilişkiler ve ücret sorunları, iş analizlerinin yapılması, ücret eğrisi, ücret piyasası araştırması, ücretin oluşumu ve ücret teorileri, başlıca ücret sistemleri, işletme amaçları ve çalışanlar açısından ücretin analizi, üretime dayanan teşvikli ücret sistemleri, liyakat takdir sistemi, çalışanların kardan pay alması yöntemi, yönetim personel ilişkileri, personel yönetimi programının planlanması, personel departmanı ve fonksiyonlarının düzenlenmesi, güdüleme ve özendirme, yaratıcılık ve yaratıcılığın geliştirilmesi.

ENM 222      ING

MESLEKİ İNGİLİZCE I  **

Çeşitli Bilim dalları (matematik, fizik, kimya) ve mühendislik ile ilgili kavramlar; endüstride kullanılan araçlar, motorlar, ölçü aletleri; temel mühendislik konularının incelenmesi.

ENM 321      ING

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA I  **

ENM 322     ING

FİNANSAL YÖNETİM  **

Finansal amaç ve finans fonksiyonu, finansal analiz, kontrol, planlama, işletme yönetiminin finansal sorunları, kısa orta ve uzun süreli finansman, para ve serbest menkul kıymetler yönetimi, alacakların yönetimi, stokların yönetimi.

ENM 326      ING

İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE  **

The emphasis of this course will be on the practical aspects of English. The techniques will involve all kinds of document preparation in daily business, verbal and written communication skills, preparation of business letters, e-mail, memo and fax messages. Some other formal writings, organizing professional and official documents, resume and report preparation techniques, documenting research reports and filling forms in job hunting will also be discussed. The lecture will include following professional CD materials that prepared for this purpose.

ENM 416      ING

İŞ HUKUKU VE GÜVENLİĞİ **

Iş hukukunun tanımı, işçi, işveren, işyeri, hizmet akdi, ücret, çalışma süresi, sendika hukuku, toplu iş sözleşmesi, toplu iş uyuşmazlıkları, grev ve lokavt hukuku, iş güvenliğine giriş, iş kazaları, meslek hastalıkları, iş sağlığı ve emniyet yasaları, iş yeri kurulması, tertip ve tanzimi, değişik iş dallarında iş güvenliği tedbirleri.

ENM 422      ING

KESİKLİ OPTİMİZASYON **

Polyhedral teori, Tamsayılı lattice, doğrusal olmayan hedef programlama, dal-sınır ve parçalama yöntemleri. Kesme düzlem yaklaşımı. Lagrange gevşetmesi. Deterministik ve olasılıklı çok aşamalı (dinamik) optimizasyon. Şebeke, stok, kaynak tahsisi, tesis yerlesimi, makine yenileme, çizelgeleme problemlerinin çözümleri.

ENM 424      ING

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON **

Endüstriyel otomasyon ile ilgili kavramların tanımı, otomasyonda kullanılan sensörler ve ölçme sistemleri, kontrol sistemleri, bilgisayar ve programlanabilen lojik kontrolörler (PLC), hareket iletim sistemleri; AC/DC servo motorlar ve step motorlar, esnek üretim sistemleri (FMS), programlanabilir lojik kontrolör ve diğer otomasyon sistemleri üzerinde uygulamalar.

ENM 427     ING

PROJE YÖNETİMİ VE ŞEBEKE ANALİZİ **

Şebeke ile ilgili temel kavramların gözden geçirilmesi. Proje yönetiminin temel ilkeleri. Proje seçimi. Proje organizasyonu ve yönetimi. Proje planlama. Bütçeleme ve maliyet tahmini. Proje çizelgeleme. CPM Yöntemi. PERT yöntemi. Proje kontrolü ve projenin sonlandırılması. Proje ve Fizibilite raporu hazırlama. MS Project programı ile uygulamalar.

ENM 440      ING

ACADEMIC READING AND WRITING **

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu

Ders Adı                                                                     

T

P

K

ECTS

Ön Şart

ENM 307      ING

GİRİŞİMCİLİK

3

0

3

6

Girişimci kimdir? Nasıl girişimci olunur? Farklı sektörlerden girişimcilik örnekleri analiz edilecektir. Devlet tarafından sağlanan girişimcilik destekleri incelenecektir.

ENM 308      ING

VAKA ANALİZLERİ

3

0

3

6

Bu derste yöneylem araştırması, matematiksel modelleme, üretim planlama, çizelgeleme, benzetim, istatistiksel analiz vb. tekniklerin kullanıldığı vakalar ve uygulamalar analiz edilecektir.

ENM 313     ING

TOPLAM VERİMLİ BAKIM

3

0

3

6

Bakım kavramı ve bakım yönetimi, toplam verimli bakım, makine toplam etkinliği, bakım planlama prensipleri, planlı ve plansız bakımlar, koruyucu ve kestirimci bakım, örnek uygulamalar ve problem çözümleri.

ENM 316     ING

Üretim Dinamikleri ve Denetimi

3

0

3

6

Üretim sistemleri, MRP, Temel fabrika dinamikleri, Değişkenliğin temelleri, Değişkenliğin çöküş etkisi, Çekme-itme üretim sistemleri, çizelgeleme.

ENM 322     ING

Finansal Yönetim

3

0

3

6

Finansal amaç ve finans fonksiyonu, finansal analiz, kontrol, planlama, işletme yönetiminin finansal sorunları, kısa orta ve uzun süreli finansman, para ve serbest menkul kıymetler yönetimi, alacakların yönetimi, stokların yönetimi.

ENM 354      ING

Mühendisler İçin Yönetim Bilimi

3

0

3

6

Endüstriyel işletmelerde yönetim fonksiyonları teorisi ve gelişimi, yönetici tipleri, organizasyon çeşitleri, kontrol alanı, kademe sayısı, bölümlere ayırma, planlama, karar verme ve uygulama, koordinasyon yönlendirme, haberleşme, organizasyon teorileri ve bunlara tepkiler, organizasyonu gerektiren sebepler, işletmelerde faktör etkinliği.

ENM 355      ING

Bilgisayar Bütünleşik İmalat

3

0

3

6

Bilgisayarla bütünleşik imalat kavramı. Otomasyon. Bilgisayar destekli tasarım ve imalat (CAD, CAM). Bilgisayar destekli proses planlama. Esnek imalat sistemi. PLC, robotics vb.

ENM 356      ING

Verimlilik Yönetimi

3

0

3

6

Verimlilik kavram ve tanımı, verimliliğin rolü ve önemi, verimliliği artıran faktörler, işletme verimliliğini etkileyen içi ve dış faktörler, verimlilik analizi ve sorunları, verimlilik değerlendirme ve yaklaşımları, verimlilik karşılaştırma ve analiz yöntemleri, verimlilik yönetimi ve denetimi, verimlilik ölçme ve performans kriterleri

ENM 358      ING

İnsan Kaynakları ve Ücret Yönetimi

3

0

3

6

Ücretle ilgili kavramların tanımı ve yöntemleri, endüstriyel ilişkiler ve ücret sorunları, iş analizlerinin yapılması, ücret eğrisi, ücret piyasası araştırması, ücretin oluşumu ve ücret teorileri, başlıca ücret sistemleri, işletme amaçları ve çalışanlar açısından ücretin analizi, üretime dayanan teşvikli ücret sistemleri, liyakat takdir sistemi, çalışanların kardan pay alması yöntemi, yönetim personel ilişkileri, personel yönetimi programının planlanması, personel departmanı ve fonksiyonlarının düzenlenmesi, güdüleme ve özendirme, yaratıcılık ve yaratıcılığın geliştirilmesi.

ENM 368      ING

Pazarlama İlkeleri

3

0

3

6

Pazarlamanın konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Modern Pazarlama Yöntemi, pazarlama çevresi, stratejik planlama, tüketici pazarları, tüketici davranışı, endüstriyel pazarlar, endüstriyel alıcı davranışı, pazar bölümlemesi, hedef pazar seçimi ve konumlandırma, ürün geliştirme, marka, ambalaj ve servis, fiyat, fiyatlandırma yöntemleri, fiyatlandırma stratejileri, dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım, genel olarak tutundurma, kişisel satış ve satış yöntemi, reklamcılık ve satış tutundurma.

ENM 377      ING

Endüstriyel Psikoloji ve Sosyoloji

3

0

3

6

Endüstrinin sosyal yönü, insan ve makine ilişkisi, teknoloji ve toplum, teknoloji ve kültür ilişkisi, teknolojik eğitim, işletmenin sosyal yapısı, işletme ve insan, işletmede çevre faktörünün rolü, yönetim organizasyonda değişme, endüstri toplumunun özellikleri. 

ENM 378      ING

Time Series Analysis

3

0

3

6

ENM 208

Multiple linear regression, regression assumptions, model selection techniques, model diagnostic techniques, exponential smoothing methods, ARIMA (Box-Jenkins) models.

ENM 379     ING

Sermaye Piyasası

3

0

3

6

Sermaye Piyasası: Tasarruf-yatırım ilişkisi, sermaye piyasasının finans kesimindeki yeri, önemi ve ekonomik yararları. Sermaye piyasasının yatırım ve temel finansman araçları: Tahvil, hisse senedi ve diğer finansal varlıklar. Sermaye piyasasının yardımcı kuruluşları: Aracı kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları. İMKB'nın fonksiyonları, yapısı ve işleyişi. Temel ve teknik analiz yöntemlerinin tanıtılması.

ENM 380      ING

Ticaret Hukuku

3

0

3

6

Ticari işletme hukuku: Ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret ünvanı ve diğer ticari adlar, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap ve tacir yardımcıları. Şirketler hukuku: Şirket kavramı ve adi şirketler, kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler.

ENM 381      ING

Yatırım Proje Analizi

3

0

3

6

Yatırım Projeleri İle İlgili Temel Kavramlar, Bir Yatırım Projesi Modeli, Proje Hazırlanmasında Uygun Yatırım Alanlarının Seçilmesi, Kuruluş Yeri Seçimi, Kapasite Seçimi, Sermaye Tutarının Belirlenmesi, Sermaye kaynakları ve Sermaye Maliyetinin Belirlenmesi, Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi: Statik Değerlendirme Yöntemleri, Dinamik Değerlendirme Yöntemleri, Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Risk faktörü, Yatırım Projelerinin Uygulanması.

ENM 382      ING

Süreç Yönetimi ve İyileştirme

3

0

3

6

Giriş, Süreç Nedir, Süreç Yönetimim, Süreç şeması, Şirket Süreç Yapısı, Süreç Tipleri, Süreç Sahibi ve Sorumlulukları, Süreç Sınırları, Performans Göstergeleri, Kritik Başarı faktörleri, Kritik Süreçler, Karar Matrisi, Gelişme İhtiyaçı tablosu, Etki Matrisi, Süreç Yönetiminin Amaçları, Uygulama, İyileştirilecek Süreçlerin Seçimi, Süreç Değişikliklerinin Uygulamaya Konulması, Süreç Değişikliği Yöntemi, Sorumluluk. 

ENM 384

BİLİM, TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK

3

0

3

4

 

Bilgi ve bilimin önemi. Bilimin kısa tarihi. Bilimsel araştırma ve yöntemi. Teknoloji ve Mühendislik.  Bilim, Teknoloji ve toplumsal etkileşim. Mühendislik; eğitimi, etiği ve sorunları. Yaşam boyu öğrenme ve önemi.

 

 

ENM 385     ING

Girişimcilik ve Proje Yazım Teknikleri

3

0

3

6

Girişimcilikle ilgili temel bilgiler,  fikir geliştirme ve bunu projeye dönüştürme ile ilgili bilgiler, uygulamalı olarak proje yazım tekniklerinin öğretilmesi

ENM 386     ING

Risk Yönetimi

3

0

3

6

Risk ve Risk Yönetimi Nedir?, Risk Yönetiminin Gelişimi, Risk Yönetimin Yapısı, Risk Çeşitleri, Risk Yönetimi Yöntem ve Modelleri.

ENM 387      ING

Örgütsel Davranış

3

0

3

6

Klasik organizasyon teorisinin temelleri ve başlıca ilkeleri, neoklasik organizasyon teorisi, organizasyonlarda davranış konusunda modern yaklaşım, fonksiyonel tahlil, bürokrasi konusunda modern görüşler.

ENM 389      ING

Veritabanı Yönetim Sistemleri

3

0

3

6

Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş. Sistemler Tasarımı: Veritabanı Tasarımı, Veri Normalizasyonu. Sorgulamalar: Veri sorguları, İleri Sorgulamalar ve Alt Sorgulamalar. Uygulamalar: Formlar ve Raporlar, Hesaplamalar ve Veri İşleme, Uygulama Geliştirme. Veritabanı Yönetimi: Fiziksel Tasarım, Veritabanı Yönetimi. Verinin Dağıtılması ve Bütünleştirilmesi: Dağınık Veritabanları ve Internet, Nesne-Yönelimli Veritabanları ve Bütünleşik Uygulamalar.

ENM 390     ING

Altı Sigma

3

0

3

6

Bu ders, şirketi 6 sigma konuşlamasına hazırlamayı, altı sigma personel gereksinimlerini belirlemeyi, konuşlanmaya odaklanmayı, DMIAC metodolojisini ve altı sigma araçlarını içermektedir.

ENM 391     ING

Matematiksel Modelleme ve Uygulamaları

3

0

3

6

Bu derste öğrencilerin matematiksel model anlayışının ve model kurma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ürün bileşimi, karışım, şebeke, kuruluş yeri seçimi, üretim planlaması, hat dengeleme ve personel planlaması problemleri gibi üretim alanlarındaki deterministik modeller incelenerek gerçek hayat problemlerine ilişkin modelleme yaklaşımları ele alınacaktır. Kurulan modellerin çözümü ve analizi için GAMS paket programına ilişkin detaylı bilgiler verilerek uygulamaları gerçekleştirilecektir.

ENM 392      ING

YAPISAL SORGULAMA

3

0

3

6

Yapısal sorgulama dili (SQL), SQL ‘de veri tipleri, SQL’ in bölümleri, SQL’ de aritmatiksel ifadeler ve fonksiyonlar, Kümeleme fonksiyonları, Gruplandırarak işlem yapma, Tablolara veri yüklenmesi, Tablodaki sütun isimleri ve Tablo isimleri ile ilişkili kurallar, SELECT komutu, birleştirme (JOIN) işlemi, UNION sözcüğü, ANY sözcüğü, ALL sözcüğü, EXISTS operatörü, View oluşturmak, Veri güvenliği, Sorgulamanın daha basit hale gelmesi.

ENM 393      ING

RelIabIlIty Theory and ApplIcatIons 

3

0

3

6

ENM 208

Matematiksel teori: tutarlı sistemler, ilişkili raslantı değişkenleri, eskimenin stokastik sınıflabdırılması, koruma kanunları, sınırlar ve eşitsizlikler. İstatistiksel teori: yetmezlik modellerinin olasılıksal çıkarımları, ömür testeleri, Bayesgil yöntemler.

ENM 394     ING

Lojistik

3

0

3

6

Lojistik kavramının  tanımı ve tarihçesi, Lojistiğin önemi, Temel Lojistik Faaliyetleri, Dış Kaynak Kullanımı, Üçüncü Parti Lojistik, Dördüncü Parti Lojistik

ENM 395     ING

Risk Analysis

3

0

3

6

ENM 208

Riskin tanımı ve risk problemlerine örnekler, Problemin tanımlanması, Verinin toplanması ve yorumlanması, Sistem modelleme I, Sistem Modelleme II, Uzman görüşünün elde edilmesi, Sonuçların sunulması, Mümkün uygulama alanları.

ENM 396      ING

Veri Madenciliği

3

0

3

6

Veri madenciliği kavramları ve süreci, veri hazırlama ve önişleme, veri indirgeme, sınıflandırma yöntemleri, karar ağaçları ve karar algoritmaları, demetleme yöntemleri, ilişkilendirme kuralları, metin madenciliği, çeşitli alanlarda veri madenciliği uygulamalarının incelenmesi

ENM 398     ING

Esnek İmalat Sistemleri

3

0

3

6

Grup Teknolojisi, Esnek İmalat sistemleri bileşenleri ve kantitatif analizler, Esnek imalat sistemleri modelleri, CNC ve Robotikler, Bilgisayarla Bütünleşik Tasarım ve İmalat, Tam zamanında üretim ve kanban sistemleri, Otomatik malzeme taşıma ve depolama sistemi, vaka çalışmaları   

ENM 399      ING

İletişim

3

0

3

6

İletişimin temel olgu ve kavramlarını tanıtmak ve iletişimin bakış açısıyla güncel olayları analiz etmek bu dersin amacıdır. Temel iletişim kuramı irdelenerek başlayan derste, iletişim bilimi, iletişimin biçimleri ve işleyişleri, iletişim türleri ve iletişim modelleri ele alınacak ve öğrencilerin genel iletişim kuramı çerçevesinde iletişim yapısını anlamaları sağlanacaktır. Öğrenciler ortak çalışmalar yapmaya yönlendirilecektir. Demokratik, katılımcı, etkileşimci ve öğrenci merkezli bir yaklaşım izlenecek ve bu yolla öğrencilerimiz iletişim alanında tartışma ve konuşma deneyimi kazanacaklardır.

ENM 404     ING

Proje Yönetimi 

3

0

3

6

Şebeke ile ilgili temel kavramların gözden geçirilmesi. Proje yönetiminin temel ilkeleri. Proje seçimi. Proje organizasyonu ve yönetimi. Proje planlama. Bütçeleme ve maliyet tahmini. Proje çizelgeleme. CPM Yöntemi. PERT yöntemi. Proje kontrolü ve projenin sonlandırılması. Proje ve Fizibilite raporu hazırlama. MS Project programı ile uygulamalar.

ENM 416     ING

İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

3

6

Iş hukukunun tanımı, işçi, işveren, işyeri, hizmet akdi, ücret, çalışma süresi, sendika hukuku, toplu iş sözleşmesi, toplu iş uyuşmazlıkları, grev ve lokavt hukuku, iş güvenliğine giriş, iş kazaları, meslek hastalıkları, iş sağlığı ve emniyet yasaları, iş yeri kurulması, tertip ve tanzimi, değişik iş dallarında iş güvenliği tedbirleri.

ENM 420      ING

Deney Tasarımı

3

0

3

6

Bu ders öğrencilere deney tasarımı ve analizi konusunda temel bilgi vermek üzere tasarlanmıştır.  Deney tasarımının temel ilkeleri ve farklı tasarım yapıları incelenecektir. Çeşitli tasarımlardaki nitel ve nicel faktörler ile faktöriyel deneyler, kesirli faktöriyel tasarımlar ve cevap yüzeyi modelleri ele alınacaktır. Deney tasarımı ve analizi sonucunda etkili faktörlerin optimum seviyelerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

ENM 422     ING

Kesikli Optimizasyon

3

0

3

6

ENM 312

Polyhedral teori, Tamsayılı lattice, doğrusal olmayan hedef programlama, dal-sınır ve parçalama yöntemleri. Kesme düzlem yaklaşımı. Lagrange gevşetmesi. Deterministik ve olasılıklı çok aşamalı (dinamik) optimizasyon. Şebeke, stok, kaynak tahsisi, tesis yerlesimi, makine yenileme, çizelgeleme problemlerinin çözümleri.

ENM 424     ING

Endüstriyel Otomasyon

3

0

3

6

Endüstriyel otomasyon ile ilgili kavramların tanımı, otomasyonda kullanılan sensörler ve ölçme sistemleri, kontrol sistemleri, bilgisayar ve programlanabilen lojik kontrolörler (PLC), hareket iletim sistemleri; AC/DC servo motorlar ve step motorlar, esnek üretim sistemleri (FMS), programlanabilir lojik kontrolör ve diğer otomasyon sistemleri üzerinde uygulamalar.

ENM 451      ING

Sistem Mühendisliği

3

0

3

6

Mekanik ve elektronik sistemlerin modellenmesi, non-lineer modellerin lineerleştirilmesi, transfer fonksiyonu hesabı için blok indirgeme metodu( sinyal akış garaflarının mtodları), 1. Dereceden sistemlerin tepkilerinin incelenmesi, 2. ve daha yüksek derecen sistemlerin tepkilerinin incelenmesi, dinamik sistemlerin kararlılıklarının incelenmesi, dinamik sistemlerin performans analizinin yapılması.

ENM 452     ING

Grup Teknolojisine Giriş

3

0

3

6

GT’nin tarihçesi. GT’de sınıflandırma ve kodlama sistemleri. GT’de hücre tasarımı. GT’de parça aileleri. GT’de benzerlik katsayılarıyla parça ve makine(tezgah) gruplarının oluşturması. GT’de derecelendirilmiş sıra algoritmasıyla makine ve tezgah gruplarının oluşturulması. GT’de üretim planlama modelleri. GT’de parti miktarlarının belirlenmesi. GT’de hücre ve tezgah yükleme. GT’de grup ve iş çizelgeleme.

ENM 453     ING

Mühendislikte Optimizasyon Teknikleri

3

0

3

6

ENM 311

Optimizasyonun temelleri, Simpleks algoritmasının teorik altyapısı, Düzeltilmiş Simplex algoritması, Parametrik Doğrusal Programlama, Parçalama algoritması, Lagrangean Gevşetmesi, Kolon Türetme Algoritması, Dal-Kesme algoritması, Kısıtsız optimizasyonun temelleri (Konkav ve Konveks fonksiyon analizi), Kısıtsız optimizasyonun temelleri (Newton’s method), Doğrusal olmayan problemler, Doğrusal olmayan programlama teknikleri.

ENM 454      ING

MATLAB ile Uygulamalı Optimizasyon

3

0

3

6

Giriş: Optimizasyonun Temelleri, MATLAB’a Giriş, Grafiksel Optimizasyon: Problem Tanımı, Grafiksel Çözüm, Örnekler, Doğrusal Proğramlama: Problem Tanımı, Grafiksel Çözüm, Nümerik Çözüm, Örnekler, Doğrusal Olmayan Programlama: Problem Tanımı, Matematiksel Kavramlar, Grafik Çözümler, Analitik Şartlar, Örnekler, Nümerik Teknikler-Bir Boyutlu problemler: Problemin Tanımı, Problemin Nümerik Çözüm Yöntemleri, Örnekler, Kısıtsız Optimizasyon İçin Nümerik Teknikler: Problem Tanımı, Nümerik Çözüm Yöntemleri, Örnekler, Kısıtlı Optimizasyon İçin Nümerik Teknikler: Problemin Tanımı, Kısıtlı Optimizasyon İçin İndirekt Yöntemler, Kısıtlı Optimizasyon İçin Direkt Yöntemler, Örnekler, Kesikli Optimizasyon: Kesikli Programlama Kavramları, Kesikli Optimizasyon Teknikleri, Örnekler, Global Optimizasyon: Problem Tanımı, Nümerik Yöntemler, Örnekler.

ENM 455      ING

Finans Mühendisliği

3

0

3

6

Finans Mühendisliğinin Kavramsal Donanımı, Değerleme Kavramı, Getirinin Ölçülmesi, Risk ve Riskin Yönetilmesi, Faiz Oranları ve Döviz Kurları, Spekülasyon, Arbitraj ve Pazar Etkinliği, Finans Mühendisliğinin Fiziksel Araçları; Vadeli İşlemler ( Forwards), Vadeli Kontratlar (Futures), Vadeli Faiz Oranı Anlaşmaları ( Forward Rate Aggreements), Swaps, Opsiyonlar, Melez Yatırım Araçları, Sentetik Yatırım Araçları, Hedging.

ENM 456     ING

Çizelgeleme

3

0

3

6

Çizelgeleme teorisi. Model özellikleri. Tek, paralel ve çok makineli çizelgeleme problemleri için genel amaçlı çözüm yaklaşımları, temel dağıtım kuralları, karışık dağıtım kuralları, dal-sınır yöntemi, yerel arama yöntemleri. Tek makinalı, paralel makinalı, seri iş akışlı modeller, tek makinalı sistemlerde sıra bağımlı hazırlık zamanı çizelgelemesi, tek makinalı sistemlerde erken ve geç tamamlanma ceza fonksiyonları, atölye çizelgeleme de, maksimum tamamlanma zamanı ve toplam ağırlıklı gecikme problemi için darboğaz sezgiseli.

ENM 458      ING

AR-GE, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi

3

0

3

6

Ar-Ge, İnovasyon, teknolojik yenilik ve teknoloji yönetimi ile ilgili temel kavramların tanıtılması. Teknolojinin; tahmini, stratejisi, yönetimiyle ilgili bilgi ve beceriler kazandırılması. 

 

ENM 459     ING

İleri Tesis Yerleşimi ve Düzenlemesi

3

0

3

6

ENM 402

Tesis yerleşimi ve düzenleme, teknoloji seçimi ve kapasitesi, düzlemsel tek-tesis yerleşim problemleri, düzlemsel çok-tesis yerleşim problemleri, şebeke yerleşim modelleri, çevrimsel şebeke yerleşim problemleri, ileri kesikli-tesis yerleşim modelleri, malzeme yönetim sistemi, donatım ve haberleşme sistemlerinin seçimi.

ENM 460      ING

Para ve Banka

3

0

3

6

Paranın tanımı, işlevleri ve standartları. Finansal piyasalarda kullanılan finansal araçlar ve aracı kuruluşlar. Türk bankacılık sistemi ve işleyişi. Para arzı teorisi ve ticari bankaların kaydi para yaratması. TC Merkez Bankası'nın yapısı, işleyişi ve para politikası uygulamaları. Para talebi ve faiz teorileri. Özel finans kurumları. Bankaların fon kaynakları. Bankaların fon kullanımı. Uluslararası bankacılık.

ENM 461      ING

Mühendislikte Yapay Zeka

3

0

3

6

Yapay zekaya giriş ve temel kavramlar. Problem çözümü. Arama metodları. Öğrenme. Yapay zeka teknikleri ve tanımları. Yapay zekanın uygulama alanları.

ENM 462      ING

Pazarlama Araştırması

3

0

3

6

Pazarlama araştırmasının niteliği, pazarlama araştırmasının uygulandığı alanlar, pazarlama araştırmasının işletme örgütü içerisindeki yeri, pazarlama araştırması süreci, veri kaynaklarının belirlenmesi, örnekleme, verilerin toplanmasında kullanılan yöntemler, projeksiyon yöntemleri, ölçekleme yöntemleri, verilerin toplanması ve cetvellenmesi, hipotez testleri, tablolar ve Ki Kare analizi, regrasyon, korelasyon.

ENM 463     ING

Tedarik Zinciri Yönetimi

3

0

3

6

Tedarik zincirinin faktörleri ve karşılaşılan engeller, tedarik zincirinin performansının değerlendirilmesi, stok yönetimi, talep tahmini, satın alma kararları, ağ tasarımı

ENM 464    ING

Yönetim Bilişim Sistemleri

3

0

3

6

Bilgi sistemlerine giriş. Veri işleme ve yönetim bilgi sistemleri. Veri tabanı yönetim sistemleri. Sistem geliştirmede kullanılan araçlar. Karar destek sistemleri. Ofis otomasyon sistemleri. Yönetici bilgi sistemleri. İnternet ve elektronik ticaret.

ENM 465      ING

Davranış Bilimleri

3

0

3

6

Davranış Bilimleri ile ilgili temel kavramlar. Davranış Bilimlerinin kapsamına giren bilim dalları. Örgütlerin incelenmesine katkıda bulunan davranış bilimleri. Davranış bilimlerinin uygulamadaki yeri. Davranış Yaklaşımları. Bireysel Temel Davranış Modeli. Davranışların temel nedeni olarak ihtiyaçlar. Davranış düzlemi. Statü ve rol davranışları. Sosyal kurumların insan davranışındaki yeri ve önemi. İnsanlar arası iletişim. Gruplar. Kültür.

ENM 466      ING

Eş Zamanlı Mühendislik

3

0

3

6

Eş zamanlı mühendislik için mümkün teknolojiler, kalite fonksiyonu geliştirme, imalat için Taguchi yöntemleri, Hitachi-Montaj değerlendirme yöntemi, aksiyomatik yaklaşım, tasarımda parametre değişimleri, eş zamanlı mühendislik için grup teknolojisi.

ENM 468     ING

Mühendislik Yönetimi ve İnsan İlişkileri

3

0

3

6

Yönetici rolündeki insan ve yönetim fonksiyonunun kullanımı. Ast üst ilişkileri. Yönetimde karar ve emir verme teknikleri. Yönetimde halkla ilişkiler. Yönetimde yükseltme ve düşme teknikleri. Başarılı insan yönetme sanatı sözlü sözsüz iletişim beden dilini kullanma. Yönetimde yazılı iletişim. Başarılı yönetim teknikleri.

ENM 469     ING

Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler

3

0

3

6

Optimizasyon kavramı ve Sezgisel Algoritmalar. Temel arama ve yapılandırma sezgiselleri. Tabu Arama, Tavlama Benzetimi, Değişken Komşu Arama, Genetik Algoritmalar, Sinir Ağları’nın optimizasyon uygulamaları, Karınca Koloni Optimizasyonu, Parçacık Sürü Optimizasyonu, Harmoni Arama, Diferansiyel Gelişim, Yapay Arı Kolonisi algoritmaları. Modern Sezgisellerin Endüstri Mühendisliği Problemlerine Yönelik Uygulamaları.

ENM 470      ING

Endüstride Bilgisayar Uygulamaları

3

0

3

6

Bilgisayar destekli yönetim için tasarım kavramları, bilgisayar destekli stok ve envanter yönetimi. Bilgisayar destekli üretim planlama ve kontrol. Proje planlama ve kontrolde bilgisayar destekli sistemler. Kalite takip ve kontrolde bilgisayarlar. İşletme yönetiminde bilgisayarlardan faydalanma imkânları. OMTOOLS, Vpshell, Leonardo paket programları

ENM 472     ING

Ağ ve Çizge Teorisi

3

0

3

6

ENM 311

Proje Çizelgeleme ve Ağ Kuramı: Graf teorisine giriş, En kısa yol ve ilgili algoritmalar, Ağ akış algoritmaları, Eşleştirme ve kapsama algoritmaları, Gezgin satıcı problemi, Çinli postacı problemi, Ağda konum tespit problemleri, Rassal ağlar.

ENM 473      ING

Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı

3

0

3

6

İhracat Mevzuatı, İthalat Mevzuatı, Teşvik Mevzuatı, Temel Kambiyo Bilgileri, Kambiyo Mevzuatı, İhracat ve İthalatta Kambiyo İşlemleri, Serbest Bölgeler ve Kıyı Bankacılığı.

ENM 474      ING

Örnekleme teorisi

3

0

3

6

Örnekleme hakkında genel bilgiler, ortalamaların örnekleme dağılımı, oranların örnekleme dağılımı, tahmin teorisi, anakütle parametrelerinin güven aralığı.

ENM 475      ING

Üretim Sistemlerinin Tasarımı

3

0

3

6

Üretim sistemleri tanımı ve sınıflandırma, üretim sistemlerinin analiz ve modellenmesi, ürün tasarımı ve stratejik planlama, bilgisayar destekli tasarım ve çizim, imalat veri tabanı, IDEF.

ENM 476      ING

Halkla İlişkiler

3

0

3

6

Halk ilişkilerinin teorik kaynaklarına, kapsam ve ilkelerine yönelik giriş. Araştırma problemleri, amaçların belirlenmesi, kitlelerin teşhis edilmesi, mesajların tasarımlanması, iletişim kanallarının seçimi ve tüm örgüt tiplerinin sonuçlarının değerlendirilmesi.

ENM 480      ING

Kalite Yönetimi ve Standardizasyon

3

0

3

6

Kalite yönetimi nedir?, standardizasyon nedir?, niçin ihtiyaç duyulur?, toplam kalite yönetimi nedir?, bir işletmede nasıl uygulanır?, toplam kalite yönetimi teknikleri, kalite ve kalite kontrolü nedir?, kalite güvence ve sistemleri, kalite yönetimi maliyetleri, standart ve spesifikasyon, standartlaştırmanın amacı, t.s.e., kalite spesifikasyonları.

ENM 482      ING

Mühendislik Etiği

3

0

3

6

Etiğin, evrensel ve bireysel özgürlük boyutunun öneminin, evrensel etik ilkeler ve değerlerin kavranması, mühendislik etiğinin ilkelerinin öğrenilmesi ve bunlara dayanarak mesleki ikilemlerin irdelenmesi sorgulanması ve değerlendirilmesi yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ENM 484      ING

Ulaşım Operasyonları Yönetimi

3

0

3

 

Kentsel ulaşım ve toplu taşıma sistemlerinin planlamasına ve operasyonlarına temel bakış. Ulaşım elemanları, modları, modlar arası seçim, ulaşım operasyonları ve bu operasyonların yönetimine ilişkin yöntemler.

 

 

ENM 486     ING

Simülasyon İle Modelleme Uygulamaları

3

0

3

6

ENM 314

İleri düzey modelleme ve kararlı durum istatistiksel analizleri, varlık hareketlerinin detaylandırılması, sürekli sistemlerin modellenmesi, sürekli/kesikli karma sistemlerin modellenmesi, kurulan modellerin doğrulanması ve geçerliliğinin test edilmesi, endüstri mühendisliğine ait model uygulamaları

ENM 488     ING

DecIsIon AnalysIs

3

0

3

6

Karar problemlerinin elemanları, Kararların yapılandırılması, Karar ağacının analizi, Duyarlılık analizi, Öznel olasılık, Bilginin değeri, Risk davranışı, Çatışan amaçlar.

ENM 490     ING

Kurumsal Kaynak Planlama

3

0

3

6

Kurumsal kaynak planlaması kavramı, kurumsal kaynak planlamasının gerekliliği,  işletmelere sağladığı faydalar, kurumsal kaynak planlamasının iş performansı üzerinde etkisi, kurumsal kaynak planlama yazılımlarının tanıtımı.

ENM 492     ING

IntroductIon to CombInatorIal OptImIzatIon

3

0

3

6

Kombinatoryal analize giriş, Genel sayma metodları, Üretici fonksiyonlar, Tamsayılı ve 0-1 değişkenli problemlerin modellenmesi, Kombinatoryal optimizasyon problemleri uygulamaları ve makaleler, Bu problemler için optimizasyon ve gevşetme teknikleri, Problem parçalama metotları, Kolay çözülebilen problemler, Sınırlama metotları, Zorluk derecesi analizi, Problem indirgeme.

ENM 494      ING

Bölgesel Kalkınma

3

0

3

6

Kalkınma kutupları teorisi. Ekonomik alan kavramı. Ekonomik gelişme sonucu ortaya çıkan bölgesel gelişme farklılıkları: Bölgesel dengesizliğin ortaya çıkış nedenleri, bölgesel dengesizliğin sakıncaları. Bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltıcı politikalar. Bazı ülkelerde bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik politikalar. Türkiye’de bölgelerarası sosyal ve ekonomik gelişmişlik farkları ve bu farklılığı azaltmaya yönelik politikalar.

ENM 495     ING

Etmen Tabanlı Modelleme ve Simülasyon

 3

Farklı modelleme yaklaşımlarına genel bakış, karmaşık ve dinamik sistemler, etmen tabanlı modelleme yaklaşımı, etmenlerin tasarımı, etmenlerin durum diyagramlarının tasarımı, statik ve dinamik olaylar, etmenlerin haberleşmesi, model çıktı tasarımı ve animasyon, çıktıların analizi ve model geçerliliğinin tespiti, etmen tabanlı modelleme uygulamaları, endüstriyel uygulamaların tartışılması.

ENM 496      ING

Non-lInear OptImIzatIon

3

0

3

6

ENM 497     ING

Çok Amaçlı Optimizasyona Giriş

3

0

3

6

ENM 311

Çok amaçlı (ÇA) problemlerin farkı. Temel tanımlar ve terminoloji. Örnek uygulamalar ve makaleler. Doğrusal çok amaçlı modeller. Pareto çözümleri bulma yöntemleri. Çok amaçlı klasik kombinatoryal problemler (ÇA atama, sırt çantası, şebeke analiz). Veri zarflama analizi. Doğrusal olmayan çok amaçlı modeller. Çok amaçlı evrimci algoritmalar

ENM 498     ING

Yapay Sinir Ağları

3

0

3

6

Yapay zeka teknolojilerine genel bakış. Makine öğrenmesi ve öğrenme çeşitleri. Yapay sinir ağlarının tarihçesi ve temel kavramlar. Biyolojik sinir sistemi. Yapay sinir hücresi. Yapay sinir ağlarının sınıflandırılması. Temel öğrenme algoritmaları ve temel öğrenme kuralları. Yapay sinir ağlarının tasarımı. İlk yapay sinir ağları. Danışmanlı öğrenme modelleri. Danışmansız öğrenme modelleri. Yapay sinir ağı modellerinde meydana gelen problemler. Yapay sinir ağlarının gerçek hayat uygulamaları.

ENM 499     ING

Bulanık Küme Teorisi

3

0

3

6

Bu ders, klasik kümeler ve bulanık kümeleri, klasik bağıntılar ve bulanık bağıntıları, üyelik fonksiyonları, bulanıklığın belirginliğe dönüşümlerini, bulanık aritmetiği, sayılar, vektörler ve genişleme prensiplerini, klasik mantık ve bulanık mantığı ve bulanık karar vermeyi içermektedir.