Lisans - Program Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

Bölüm akademisyenlerinin farklı araştırma konuları üzerinde uzmanlaşmış olması, öğrencilere bitirme ödevi, proje ve lisansüstü tez çalışmaları için farklı seçenekler sunmaktadır. Endüstri Mühendisliği sistemler ile ilgilendiği için pek çok mühendislik  ve işletme dalı ile disiplinlerarası çalışma yapmak mümkündür. Bilimsel ve teknolojik esaslara uygun hazırlanmış müfredat programınına ek olarak öğrencilere sunulan ingilizce hazırlık eğitimi ve bir kısım derslerin ingilizce işlenmesi mezunlarımızın yurt içi ve yurt dışında saygın kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanı bulabilmesini sağlamaktadır. Mevcut laboratuar imkanları ve yazılımlar ile bir çok bilgisayar ve sayısal uygulama gerçekleştirmek mümkündür.


1- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile endüstri mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

2- Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3- Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

4- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5- Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

6- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

7- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.

8- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

10- Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

11- Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.