Araştırma Konuları

Araştırma Konusu:

İmalatta belirsizlik

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Bir imalat sisteminin etkinliği üzerinde etkili olan ve insan, tezgah, tedarikçi, müşteri ve malzemeden kaynaklanan belirsizliklerin zeki araç ve tekniklerle modellenmesi.


Araştırma Konusu:

Yalın imalat

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Bir imalat sisteminde ürün akışının önündeki engelleri(israfları) tanımlama, ölçme, analizleme, iyileştirme ve kontrol faaliyetleri ile ilgili araç ve tekniklerin araştırılması ve uygulanması.


Araştırma Konusu:

Deneysel Tasarım

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Deney Tasarımı hızlı ürün geliştirme ve süreçleri en iyi hale getirmek için kullanılan stratejik bir yöntemdir.


Araştırma Konusu:

Tedarik Zinciri Yönetimi

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Bu konunun amacı, lojistik yönetimi fonksiyonları ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması incelemektir.


Araştırma Konusu:

İmalat Stratejileri

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Bu konunun amacı imalat stratejilerin belirlenmesi ve en uygun olanların uygulanmasıdır.


Araştırma Konusu:

Çok Amaçlı Optimizasyon

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Çok Amaçlı Optimizasyon genellikle bir biri ile çelişen, birden fazla amaç fonksiyonun olduğu problemleri çözmektir. Tek amaçlı optimizasyon problemlerinden farkı, bir optimum çözüm yerine en iyi çözümler kümesinin bulunmasıdır. Bu çözümler kümesi bir biri üzerine baskın-olmayan/etkin (non-dominated/efficient) çözümlerden oluşur. Karar vericinin amaç fonksiyonları ile ilgili tercihleri doğrultusunda bu kümeden çözümler seçilir.


Araştırma Konusu:

Veri Madenciliği

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Artık birçok organizasyon tarafından her gün terabaytlarca veri üretilmektedir. Bununla birlikte veri toplama ve üretme ile ilgili teknolojiler hızla gelişmektedir. Büyük miktarlarda veri içerisinden anlamlı bilgilerin çıkarılması için veri madenciliği teknikleri kullanılmaktadır.

Bilgisayar sistemleri ile üretilen bu veriler tek başlarına değersizdirler. Çünkü çıplak gözle bakıldığında verilerin bir anlam ifade etmediğini söylenebilir. Bu veriler belli bir amaç doğrultusunda işlendiği zaman anlamlı hale gelmektedir. İşte ham veriyi bilgiye veya anlamlı hale dönüştürme işi “veri madenciliği” ile yapılabilmektedir.

Büyük miktarlarda ve oldukça hızlı toplanan verilerin çeşitli analizler sonucunda anlamlı bilgilere dönüştürülmesi noktasında “veri madenciliği” süreci devreye girmektedir. Veri madenciliği tanımları incelendiğinde, bu tanımlardan ortak olan unsurlardan ilki “çok fazla” miktarlarda verinin veri ambarlarında tutulması ikincisi ise bu verilerden “anlamlı” bilgiler elde edilmesidir.


Araştırma Konusu:

Deney Tasarımı

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Deney tasarımı, 1920’lerde istatistik biliminin babası sayılan İngiliz istatistikçi Sir Ronald Fisher tarafından, tarım alanında araştırmalar yaparken bulunmuş ve geliştirilmiştir. Fisher, ayrıca deney verilerinin analizi için bugün klasik sayılan “varyans analizi” (ANOVA) yöntemini de geliştirmiştir. Yöntem, kısa bir süre içinde, Amerika’da tarım sektöründe üretimin geliştirilmesi için yoğun olarak uygulanmış ve Amerika’nın bu alanda dünyada lider konuma gelmesine büyük katkıda bulunmuştur. Tarım alanında, çeşitli gübre ve dozları ile iklim koşullarının ve sulama yüzeylerinin çeşitli ürünlere olan etkilerini belirlemek üzere uygulanmıştır.


Deney tasarımı, daha sonra kimya ve ilaç sektörlerine de uygulanmış olmasına rağmen, imalat sektöründeki uygulamaları 1970’lere kadar son derece kısıtlı kalmıştır. Amerikada imalat sektörü, 1980’lerin başında, deney tasarımını Japon kalitesinin nedenlerini araştırırken yeniden keşfetmiştir. Deney tasarımı o tarihlerde Japonya’da Profesör Geniçi Taguchi’nin önderliğinde yoğun ve etkili olarak uygulanmaktaydı. Taguchi, deney tasarımına kuramsal yenilikler getirmemiştir. Ancak üretimdeki uygulamalarda yenilikler yapmış ve başarılı uygulamlarla yöntemin imalat sektöründe kabul görmesini sağlamıştır.


Araştırma Konusu:

Metasezgiseller

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Karınca Koloni Optimizasyonu, Genetik Algoritmalar, Diferansiyel Gelişim Algoritması, Tabu Arama, Tavlama Benzetimi, Yapay Sinir Ağları, Parçacık Sürü Optimizasyonu ve bu algoritmaların Endüstri Mühendisliği konuları ile entegrasyonu


Araştırma Konusu:

Tesis Yerleşimi ve Düzenlemesi

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Temel tesis planlama kavramları ve tesis planlama açısından sistem kavramı ve çeşitleri. Tesis yer seçimi. Tesis tasarımı. Süreç tasarımı. Düzenlemede kullanılan bazı hesaplamalar. Tesislerde düzenleme yaklaşımları. Depo sistemleri düzenlemesi. Bilgisayar destekli tesis düzenlemesi. Graf teorisi ve düzenleme yaklaşımları. Kesikli tesis düzenlemesi. Malzeme yönetim sistemi ve analizi. 


Araştırma Konusu:

Çizelgeleme

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Model karakteristikleri, makine konfigrasyonlari, islem özellikleri ve kisitlari, performans ölçütleri, genel amaçli çizelgeleme yöntemleri, yerel arama yöntemleri, tek makinali, paralel makinali, seri is akisli modeler, atelye çizelgeleme. 


Araştırma Konusu:

Bayesgil tahmin yöntemleri

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Bayesgil tahmin yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulması


Araştırma Konusu:

Güvenilirlik Modelleri

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Sistemlerinin ömürleri modellenir.


Araştırma Konusu:

Montaj Hattı Dengeleme Problemleri

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Montaj hattı dengeleme problemleri, istasyonların görevlere bağlı öncelik ilişkilerine uygun bir şekilde sıraya konmasını, görevlerin bu istasyonlara atanmasını ve bazı hat performans kriterlerinin optimize edilmesini içerir.


Araştırma Konusu:

Yapay Zeka

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Yapay Zeka (YZ), genellikle insanlar tarafından yapıldığında zeka gerektiren davranışların bilgisayarlar tarafından yapılmasını sağlayan bilim dalıdır.