Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Dersin Dönemi:

(1. Yarıyıl, 2. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 500

Seminer

0

2

0

0

Ders İçeriği:

Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak sunumunu yaptığı kredisiz bir derstir.

 

Dersin Dönemi:

(1. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 501

Mühendislik Matematiği

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Küme kavramı, kümeler cebri, fonksiyonlar, üzerine ve içine fonksiyonlar, bire-bir eşleme, bağıntılar, eşdeğerlik bağıntısı, kısmen veya tümüyle düzenlenmiş kümeler, vektör uzayları, matris cebri ve matrislerin özellikleri, kuadratik (karesel) formlar, türev ve tümlev ölçümlerinin ana teoremleri, olasılık kuramı ve dağılımlar.

 

Dersin Dönemi:

(2. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 502

İmalat Sistemlerinin Performans Analizi

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Üretimde tasarım ve performans konuları, transfer hatları, üretim/envanter sistemleri, üretim/envanter sistemleri ağı, aşama tipi işlem süreleri, bozulma ve servis tamamlama süreçleri, tamponlama ve bloklama konuları, ayrıştırma yöntemleri, kontrol politikaları.

 

Dersin Dönemi:

(1. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 503

Mühendislik Optimizasyonu

 

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Bu derste optimizasyonun özel konuları, özellikle doğrusal programlama ve bağlantılı konuları işlenmektedir. Temel konu başlıkları: düzeltilmiş simplex algoritması, parametrik doğrusal programlama, parçalama algoritmaları, sütun oluşturma, Lagrangean gevşetmesi, dal-kesme algoritması, kısıtlı ve kısıtsız doğrusal olmayan optimizasyon. Öğrencilerin matematiksel programları kodlaması ve optimizasyon yazılımlarını  kullanarak (örneğin, ILOG-Cplex, GLPK, Gams, Lindo vb.) çözmesi beklenmektedir.

 

Dersin Dönemi:

(2. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 504

Kuyruk Teorisi

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Kuyruk sistemlerini sınıflandırma, kesikli ve sürekli zamanda markov süreçleri, doğum ve ölüm süreçleri, markov M/M/k/m kuyruk sistemleri, Little'nin formulü, toplu geliş ve servis sistemleri, Markov olmayan kuyruk sistemleri, Yarı-Markov süreçler, M/G/1/oo sistemi (stasyoner rejim, Pollaczek-Kninchin formülü, bekleme süresi ve meşgul dönemi), G/M/1/oo ve G/G/1/oo sistemleri, Jackson tipi kuyruk ağları, denge denklemleri, stasyoner dağılım, kuyruk modellerinde yaklaşık modeller, imalat uygulamaları.

 

Dersin Dönemi:

(1. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 505

Çizge Teorisi

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Çizge teorisinin temelleri, kümeler ve çizgeler, en kısa yol ve maksimum akış ve minimum maliyet problemleri ve çözüm teknikleri, hamiltonijen devreler, ağ akışları, endüstriyel sistem problem çözümlerinde çizge ve ağlar, kritik yol çizelgeleme, stokastik ağların analizi.

 

Dersin Dönemi:

(2. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 506

İleri Mühendislik Ekonomisi

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Yatırım projeleri ve akış şemaları, faiz ve eşdeğeri, yatırım değerlendirme teknikleri, enflasyonist ortamda yatırım değerlendirme, deterministik modeller, doğrusal programlama modelleri, kesikli modeller, dinamik modeller, çok amaçlı optimizasyon modelleri, fayda teorisi, risk altında yatırım değerlendirme teknikleri, karar ağaçları, riskli projeleri karşılaştırma yöntemleri.

 

Dersin Dönemi:

(1. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 507

Karar Analizleri

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Sürekli ve kesikli tesadüfi değişkenler, konveks kümeler, yararlılık fonksiyonu, karar vermede veri kullanımı, şartlı olasılık ve Bayes aksiyomları, kestirim kuramının temel öğeleri, karar kuramındaki temel dağılımlar arası ilişkilerin incelenmesi, sırasal süreçler, klasik sıralı benzerlik oran testi, karar verme, grup karar verme yöntemleri, yönetim destek sistemleri, karar destek sistemleri, grup karar destek sistemleri, karar destek sistemlerinin yapısı ve bileşenleri, yeni bir karar destek sisteminin tasarımı, imalat karar destek sistemleri uygulamaları.

 

Dersin Dönemi:

(2. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 508

Stokastik Süreçler

 

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Olasılık ve tesadüfi değişkenler, poisson süreci, yenileme teorisi, markov zincirleri, sürekli zamanlı markov zincirleri, ölüm ve doğum süreçleri, tesadüfi davranış, brownian hareketi ve diğer markov süreçleri, stokastik sıra ilişkileri.

 

Dersin Dönemi:

(1. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 509

Benzetim Modelleme

 

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Benzetim metodolojisi, model formülasyonu, sistem dinamikleri, benzetim dillerine genel bir bakış, tesadüfi sayılar üretme, çıktı veri analizleri, model geçerliliği, deneysel tasarım ve optimizasyon.

 

Dersin Dönemi:

(2. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 510

Yalın Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Analizi

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Endüstriyel Kurumlar, Üretim Sistemine Giriş ve Envanterin Rolü, Pazar Karakteristiği, İmalat Stratejisi ve Tedarik Zinciri, Bütünleşik Planlama, Tek-Aşamalı Envanter Kontrol, Mezkezi Olmayan Çekme Sistemleri, Çok Aşamalı Üretim Sistemleri, Çok Aşamalı Modeller, Yalın İmalat ve TZÜ Psikolojisi, Atölye Çizelgeleme, Atölye Kontrol Sistemleri ve Uzantıları.

 

Dersin Dönemi:

(1. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 511

Sistem Güvenilirliği

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Güvenilirlik kavramı, olası bozulmaların üstel durumu, güvenilirlik fonksiyonunun çıkarılması, elemanların kullanılabilirlik zamanı, yıpranma ve güvenilirlik, üstel ve poison dağılımları, seri ve/veya paralel sistemlerin güvenilirliği, network güvenilirliği, güvenilirlik ölçümü ve testleri.

 

Dersin Dönemi:

(2. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 512

Sıralama ve Çizelgeleme Teorisi 

 

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Operasyon çizelgelemede kullanılan analitik modellerin teori ve uygulamaları, tek ve çoklu tezgah çizelgelemeyi kapsayan konular, atölye modelleri, melez modeller, montaj hattı dengeleme modelleri, analitik araçlar ve benzetim modelleri vasıtasıyla stokastik ve dinamik üretim sistemlerinde farklı çizelgeleme kurallarının değerlendirilmesi.

Dersin Dönemi:

(1. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 513

Envanter Kontrol Teorisi

 

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Envanter modellerinin tanımı ve karakteristikleri, deterministik ekonomik parti büyüklüğü modelleri, Stasyoner stokastik envanter modelleri.

 

Dersin Dönemi:

(2. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 514

Doğrusal Olmayan Programlama

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Klasik optimizasyon teorisine giriş, kısıtsız optimizasyonun temel yöntemleri: tek, iki ve çok değişkenli fonksiyonlar, kısıtsız doğrusal olmayan algoritmalar, kısıtlı optimizasyon: Jakobiyen yöntemi, Lagrange yöntemi, Kuhn-Tucher şartları, kısıtlı doğrusal olmayan algoritmalar ve bilgisayar uygulamaları.

 

Dersin Dönemi:

(1. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 515

Tesis Yeri Seçimi ve Düzenlemede İleri Konular

 

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Tesis planlamada amaçlar ve ilkelerin belirlenmesi, tesis planlamanın aşamaları, akış analizi, tesis planlama probleminin sayısal yöntemler ve modeller ile incelenmesi, tesis planlama projelerinin yönetimi, tesis yerleşim metodolojileri, bilgisayar destekli tesis yerleşim algoritmaları, depo sistemleri yerleşimi, ileri kesikli yerleşim modelleri, ağ yerleşim modelleri.

 

Dersin Dönemi:

(2. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 516

Kalite Mühendisliği

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Üretim için kalite kontrol sistemlerinin tasarımı, kalite maliyetini kapsayan konular, kalite kontrol sistemlerinin tasarımı ve sistem performansının değerlendirilmesi, imalat sistemlerinde kalite güvence ve standart istatistik yöntemler. Kalite ve değişkenlik, Kapalı çevrim ve açık çevrim kalite kontrol, sistem tasarımı, parametre tasarımı, tolerans tasarımı ve endüstriyel uygulamaları.

 

Dersin Dönemi:

(1. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 517

Bulanık Sistemler ve Kontrol 

 

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Giriş, klasik ve bulanık kümeler, klasik ve bulanık bağıntılar, üyelik fonksiyonları, bulanıklığın belirginliğe dönüştürülmesi, bulanık aritmetik, sayılar, vektörler ve genişleme prensibi, klasik ve bulanık mantık, bulanık kural tabanlı sistemler, bulanık doğrusal olmayan benzetim, bulanık karar verme, bulanık sınıflama, bulanık görüntü tanıma, bulanık kontrol sistemleri, çeşitli uygulama alanları, bulanık ölçümler.

 

Dersin Dönemi:

(2. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 518

Tahmin ve Zaman Serileri Analizi

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Basit doğrusal regresyon, tahmini kesinlik ölçümü, regresyon denkleminde sabit ve eğimin yorumu ve hipotezler, varyans analizi, çoklu regresyon, beta sabitleri, adım-basamak-çoklu regresyon uygulamaları: üretim ve teknolojik tahminler, sapmalı tahmin, eğri uydurma ve doğrusal olmayan regresyon yöntemleri.

 

Dersin Dönemi:

(1. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 519

İmalatta Yapay Sinir Ağları

 

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Yapay zeka kavramı, yapay zeka sistemleri ve temelleri, uzman sistemler, uzman sistemler yardımıyla sınıflandırma, uzman sistemlerin endüstride uygulama örnekleri, yapay zekanın sınırları, yapay sinir ağları ve kavramları, beynin yapısı, paralelizm, bellek ve öğrenme, yapay sinir ağı modelleri, basit modellerde meydana gelen problemler, yapay sinir ağı çeşitleri.

 

Dersin Dönemi:

(2. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 520

Yöneylem Araştırmasında Deterministik Modeller

 

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Düzeltilmiş simpleks yöntemi, Karmorker algoritması, deterministik dinamik programlama, tam sayılı programlama, amaç programlama ve çok amaçlı programlama, oyun teorisi.

 

Dersin Dönemi:

(1. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 521

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 

 

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Lojistik ve rekabet stratejisi, müşteri servis boyutu, lojistik maliyetleri ve performanslarının ölçümü, Stratejik temin süresi yönetimi, tam zamanında ve hızlı tepki lojistikleri, tedarik zinciri yönetiminin temelleri ve kurumsal kaynak planlama, statik ve dinamik bütünleşik üretim planlama, parti büyüklüğü modelleri, akış tipi ve atölye tipi operasyon çizelgeleme, malzeme yönetimi ve malzeme ihtiyaç planlama, kapasite kaynaklarının planlanması, dağıtım sistemlerinin planlama.

 

Dersin Dönemi:

(2. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 522

İmalat Stratejileri 

 

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Küresel değişim ve rekabet, üretim fonksiyonunun stratejik yönetimi, üretim süreçlerinin yeniden yapılandırılması, imalatla ilgili yapısal kararlar; teknoloji seçimi, kapasite genişlendirme, yerleşim yeri seçimi, dikey entegrasyon, imalatla ilgili altyapısal kararlar; üretim planlama ve kontrol sistemleri, kalite kontrol sistemleri, organizasyon yapısı, işletme stratejisi oluşturmada fonksiyonların entegrasyonu, çok sayıda örnek olay incelemesi.

 

Dersin Dönemi:

(1. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 523

İleri Sistemler Analizi ve Tasarımı

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Nesne-Yönelimli Analizler ve Modelleme: Nesne Modellemeye Giriş, Nesne Modelleme İçin Sistem Kavramları, UML Diyagramları, Nesne Modelleme Süreçi, Nesne-Yönelimli Tasarım ve Modelleme: Nesne-Yönelimli Tasarımı Giriş, Nesne-Yönelimli Tasarım Süreçi, İlave UML Tasarımı ve Uygulama Diyagramı.

 

Dersin Dönemi:

(2. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 524

Girdi-Çıktı Analizleri 

 

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Temel girdi-çıktı sistemi, girdi-çıktı analizinin özellikleri, açık ve kapalı girdi-çıktı modelleri, dinamik analiz, girdi-çıktı modelinin planlama tekniğinde kullanılması, doğrusal programlama ve girdi-çıktı analizi, ekonomik yorumu ve önemi.

 

Dersin Dönemi:

(1. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 525

Yapay Zeka

 

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Yapay zeka kavramı ve sınırları, problem uzayı ve aramalar, durum yaklaşımı, Turing testi, yapay zeka konusundaki çalışmalara giriş, problem çözümü ve arama stratejileri, oyun oynama, bilginin ifade edilmesi, uzman sistemler ve kural zincirleri, görme, dil işleme; makinenin öğrenmesi; bulanık mantık, sanal gerçeklik, yapay sinir ağları.

 

Dersin Dönemi:

(2. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 526

Çok Kriterli Karar Verme

 

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Bu derste çok kriterli karar verme konuları gözden geçirilecek ve karar verici ile etileşimli olarak kesikli veya sürekli alternatifler arasından seçim yapma yaklaşımları incelenecektir. Temel konu başlıkları: Karar fonksiyonu çeşitleri, amaç programlama, çok kriterli problemlerin modellenmesi, doğrusal ve doğrusal olmayan çok kriterli optimizasyon, kesikli çözümler kümesine sahip çok kriterli problemler ve sürekli çözümler kümesine sahip çok kriterli problemler.

 

Dersin Dönemi:

(1. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 527

Araştırma Yöntemleri

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Bu ders ile, öğrencilerin bilimsel düşünebilme ve çalışabilme yeteneklerinin geliştirilmesi, çalışma ve araştırmalarında her türlü ön yargıdan uzak durarak, bilimsel yöntemi kullanabilmeleri amaçlanmıştır. Bu amaçla da bir araştırmayı bilimsel disiplin içerisinde sürdürüp ve sonuca ulaşabilecek yöntem bilgisi verilmektedir. Bu kapsamda; Bilgi ve Kaynağı, Bilimin Tanımı, İşlevi ve Türleri, Bilimsel Yöntemin Tanımı ve Temel Nitelikleri, Araştırmanın  Tanımı, Türleri, Nitelikleri, Araştırma Önerisi ve Rapor Hazırlama konuları işlenmektedir. Araştırma konusu ayrıca detaylı olarak ele alınıp, Araştırmanın Süreç ve Teknikleri  başlığı altında;Giriş, Yöntem, Bulgular ve Yorum, Özet, Yargı ve Öneriler olarak incelenmektedir. Giriş bölümünde; Problem, Amaç, Önem, Varsayımlar, Sınırlılıklar ve Tanımlar, Yöntem bölümünde; Araştırma Modeli, Evren ve Örneklem, Veriler ve Toplanması, Verilerin İşlenmesi, Çözümü ve Yorumlanması yer almaktadır. Bir araştırmada Bulgular ve Yorum, Özet, Yargı ve Önerilerin içeriği ve nasıl yazılması gerektiği işlenmektedir. Kaynakça Oluşturma, Kaynak Gösterme ve Alıntı Yapma Teknikleri incelenmektedir. Öğrenciler tarafından hazırlanacak bir Araştırma Önerisinin ve  bir Tez Önerisinin tartışılması. Bilimsel bir makalede; Başlık, Yazarlar ve Adresleri, Giriş, Kısa Özet, Malzeme ve Yöntem, Sonuçlar, Tartışma, Teşekkür’ün yazılması, Kaynakçanın Oluşturulması ve Kaynaklara Atıf yapılması işlenmektedir. Tarama/Değerlendirme Makalesinin nasıl yazılacağı incelenmektedir.

 

Dersin Dönemi:

(2. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 528

Sezgisel Araştırma

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Bu derste özellikle birleşi optimizasyon problemleri için geliştirilen (meta)sezgisel algoritmalar incelenecektir. Temel konu başlıkları: Sezgisellerin sınıflandırılması, yapılandırma ve iyileştirme sezgiselleri, meta-sezgisel algoritmalar, çok kriterli optimizasyon için yaklaşım algoritmaları, sezgisel performansının değerlendirilmesi için yöntemler, hesaplama zorluk derecesinin analizi.

 

Dersin Dönemi:

(1. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 529

Deneysel Tasarım

 

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Bu derste ileri istatistik konuları özellikle regresyon analizi, deney tasarımı, deney tasarımında varyasyon analizi (ANOVA) konuları incelenecektir. Öğrencilerin istatistik paket programlarını (örneğin; Minitab, SPSS, SAS vb.) kullanarak istatistiksel analiz yapmaları beklenmektedir.

 

Dersin Dönemi:

(2. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 531

 Veri Madenciliğinde İleri Teknikler 

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Veri madenciliğinin tanımı. Veri madenciliği uygulama alanlarına, tekniklerine ve modellerine genel bakış. Veri madenciliği aşamaları: Amacı belirleme, amaca uygun veri kümesi oluşturma (veri seçme), veri ayıklama ve önişleme, veri azaltma ve veri dönüşümü, veri madenciliği öğrenme algoritmasını seçme, model değerlendirme ve bilgi sunumu, bulunan bilginin yorumlanması. Veri Madenciliği öğrenme algoritmalarını inceleme: karar ağaçları, sınıflandırma, eğri uydurma, bağıntı kurma, bellek tabanlı yöntemler, k-komşu algoritması, demetleme, yapay sinir ağları.

 

Dersin Dönemi:

(2. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 533

 Üretim Sistemlerinin Modellenmesi 

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Üretim planlama ve kontrol sistemlerinin genel tanımları ve tasarımı. Statik ve dinamik üretim planlama modelleri. Çok ürünlü ve çok amaçlı üretim planlama modelleri. Parti büyüklüğü modelleri, üretim planlama ve kontrolde diğer modeller. Üretim planlama ve kontrolde şebeke modelleri.

 

Dersin Dönemi:

(2. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 534

Bulanık Kombinatoryal Optimizasyon

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Bulanık Graf Teorisi, Bulanık Lineer Programlama ve Tamsayılı Programlama, Bulanık Kapsayan Ağaç, Bulanık En Kısa Yol Algoritması,  Bulanık Şebeke Modelleri, Bulanık Minimum Maliyetli Akış Problemleri, Bulanık Eşleme Algoritması, Bulanık Matroid, Bulanık Yaklaşım Algoritmaları,  Bulanık Knapsack ve Bulanık Bin Packing Algoritması, Bulanık Akış Algoritmaları, Bulanık Şebeke Tasarım Problemleri, Bulanık Gezgin Satıcı Problemleri, Bulanık Tesis Tasarımı.

 

 

 

Dersin Dönemi:

(1. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 535

Makine Öğrenme Teknikleri

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Olasilik, temel olasilik dagilimlari, Kavramsal öğrenme, Regresyon icin  lineer modeller, Destekli ogrenme, Bayes Öğrenme, Grafiksel modeller,  Bayes Aglari, Dinamik Bayes Aglari, Olasılıksal karışım modelleri, Destek Vektör Makinaları

 

 


Dersin Dönemi:

(2. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 536

Tedarik Zinciri Yönetiminde Sayısal Modeller

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Stok modellerinin gözden gecirilmesi, risk havuzu, kamci etkisi, kamci etkisinin sayisallastirilmasi, stratejik guvenlik stok yerlestirilmesi problemi, tersine lojistik ve yeniden uretim, iade edilen urunlerin talep tahmini, kontrat tasarimi 


Dersin Dönemi:

(2. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 538

Etmen Tabanlı Modelleme ve Çoklu Etmen Sistemleri

3

0

3

7,5

Ders İçeriği:

Sistem düşüncesi ve felsefesi, karmaşık ve dinamik sistemler, karmaşık ve dinamik sistemler için farklı modelleme yaklaşımları, etmen tabanlı modelleme yaklaşımı, etmen ve durum diyagramlarının tasarımı, haberleşme ve işbirliği, etmen tabanlı modelleme (örnek uygulamalar), çoklu etmen etkileşimleri, koalisyon oluşturma, kaynak atama (özellikle müzakereler), çoklu etmen sistemleri (endüstriyel uygulamaların incelenmesi) 

 

Dersin Dönemi:

(1. Yarıyıl, 2. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 800

Tez Çalışması

-

-

-

30

Ders İçeriği:

Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan öğrencilerin, Anabilim Dalı Başkanlığının önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı bir konuda ve tez danışmanının sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır.

 

Dersin Dönemi:

(1. Yarıyıl, 2. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENM 801

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

0

Ders İçeriği:

Yüksek lisans tez çalışması aşamasında, danışman öğretim üyesinin öğrenci veya öğrencilerine tez çalışmalarına ilişkin bilgileri aktardığı teorik bir derstir. Ayrıntılı içeriği her bir danışman öğretim üyesi tarafından belirlenir.

 

Dersin Dönemi:

(2. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENMBHZ 208

İstatistik ve Olasılık II

4

0

4

Ders İçeriği:

Örnekleme kavramı, grafikler, merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri,  istatistiksel tahmin, örneklem dağılımları, aralık ve nokta tahminleri, güven aralıkları, hipotez testleri, regrasyon ve koreleasyon analizi, parametrik olamayan testler.

 

Dersin Dönemi:

(1. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENMBHZ 209

İstatistik ve Olasılık I

4

0

4

Ders İçeriği:

Temel olasılık kavramları: Olasılılığın tanımı, örnek uzay, olay, dizilem, birleşim, olasılığın temel teoremleri, toplam olasılık, bayes teoremi, birleşik olasılık, koşullu olasılık, bağımsız değişkenler, rastgele değişken kavramı, kesikli ve sürekli rastgele değişkenler, koşullu ve bileşik olasılık dağılımları, beklenen değer, varyans, momentler, çebeçiev eşitsizliği, korelasyon, kesikli olasılık dağılımları, kesikli olasılık dağılımları, sürekli olasılık dağılımları, büyük sayılar kanunu.

 

Dersin Dönemi:

(1. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENMBHZ 214

Üretim ve Hizmet Sistemleri

2

1

3

Ders İçeriği:

Üretim sistemleri ve operasyon yönetimi, operasyon stratejisi, operasyon turları, ürün tasarımı ve operasyonlar, süreç yapısı ve teknoloji seçimi, süreç tasarımı, bağımlı taleplerle malzeme yönetimi, imalat kaynaklarının planlanması, kurumsal kaynak planlama, tam zamanında, yalın ve eş zamanlı üretim sistemleri.

 

Dersin Dönemi:

(1. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENMBHZ 309

Üretim Planlama ve Kontrol I

3

0

3

Ders İçeriği:

Üretim Planlamasının Tanımı, Önemi ve Temel ilkeleri. Satış Tahminleri ve Zaman Seri Analizi. Üretim Planının Hazırlanması. Ana Üretim Planı Toplu Üretim Planlama ve Yöntemleri. Lineer Üretim Planlaması Modelleri. Malzeme Ihtiyaç Planlaması (MIP) Yapısı, MIP Çizelgelemesi, Malzeme Dökümü (Mamul Ağacı), Ana Üretim Planı MIP ilişkisi. Üretim Kontrol Sisteminin Yapısı.

 

Dersin Dönemi:

(2. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENMBHZ 310

Üretim Planlama ve Kontrol II

3

0

3

Ders İçeriği:

Ekonomik Imalat Partisi, Parti Sıralaması, Sipariş Partilerinin Dengelenmesi, Makine Yükleme Ve Çizelgeleme. Gecikmesiz Çizelge Üretme, Bağımsız islerin Tek Makinede Sıralanması, Çoklu Makine Problemleri, Seri Makine Modelleri, Sipariş Tipi Atelye Programlama, Sezgisel (Heuristic) Sıralama Ve Yükleme Modelleri.

 

Dersin Dönemi:

(1. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENMBHZ 311

Yöneylem Araştırması I

4

0

4

Ders İçeriği:

Yöneylem araştırmasının tanımı ve uygulama alanları, metodolojisi, doğrusal programlama, model kurma, grafik yöntemle çözüm, simplex yöntemiyle çözüm, dual simplex yöntemiyle çözüm, duyarlılık analizleri, ulaştırma problemleri.

 

Dersin Dönemi:

(2. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENMBHZ 312

Yöneylem Araştırması II

4

0

4

Ders İçeriği:

Tamsayılı programlama, amaç programlama, dinamik programlama, markov süreçleri, olasılıklı karar yöntemleri.

 

Dersin Dönemi:

(1. Yarıyıl)

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

ECTS-Cr

ENMBHZ 314

Sistem Simülasyonu

3

0

3

Ders İçeriği:

Simülasyonun yapısı ve model kurma, diğer tekniklerle mukayesesi, similasyonda kullanılan istatistiki dağılımlar, üretim sistemlerinin modellenmesi, tesadüfi sayılar, endüstriyel sistemlerin simülasyonundan örnekler ve bilgisayarda simülasyon uygulamaları.